top of page
  • Writer's pictureYsgol Y Gogarth

Glan Llyn Adventurers 2024 Anturiaethau Glan-Llyn 2024

What an unforgettable adventure it has been! The recent trip to Glan Llyn was nothing short of spectacular, filled with thrilling activities, laughter, and new experiences that will be cherished forever. Here's a glimpse into the incredible journey:


Am antur fyth-gofiadwy! Roedd y daith ddiweddar i Glan-Llyn yn ddim llai na syfrdanol, yn llawn gweithgareddau gwefreiddiol, chwerthin, a phrofiadau newydd a fydd yn cael eu cofio am byth. Dyma gip ar y daith anhygoel:They navigated the waters during canoeing expeditions, scaled walls with determination during wall climbing sessions, and soared through the treetops on the high ropes course. Orienteering challenged their navigational skills, while the local walk provided them with an opportunity to connect with the natural beauty of Bala. Creativity and teamwork flourished during raft-building endeavours, while friendly competition sparked laughter during bingo and quiz nights. Movie screenings offered cosy moments of relaxation, and meeting the majestic owls up close left everyone in awe of the wonders of nature. And who could forget the thrill of the treasure hunt, as they eagerly sought out hidden treasures scattered throughout Glan Llyn! Each activity served as a testament to the spirit of adventure and discovery that defined their unforgettable journey together.


Buont yn taclo’r dyfroedd yn ystod alldeithiau canŵio, dringo waliau gyda phenderfyniad cryf, ac siglo drwy'r coed ar y cwrs rhaffau uchel. Roedd cyfeiriannu yn herio eu sgiliau mordwyo, tra bod y daith gerdded leol yn rhoi cyfle iddynt gysylltu â harddwch naturiol y Bala. Roedd creadigrwydd a gwaith tîm yn cryf yn ystod ymdrechion adeiladu rafftiau, tra bod cystadleuaeth iach yn ystod nosweithiau bingo a chwis wedi anfon pawb i chwerthin llond bol. Roedd dangosiadau ffilm yn cyfle clyd o ymlacio, ac roedd cwrdd â’r tylluanod mawreddog mor agos yn gadael pawb ar swyd o ryfeddodau byd natur. A phwy allai anghofio gwefr yr helfa drysor, wrth iddynt chwilio’n eiddgar am drysorau cudd a wasgarwyd ar hyd Glan-Llyn! Roedd pob gweithgaredd yn dyst i'r ysbryd antur a darganfod a ddiffiniodd eu taith fythgofiadwy gyda'i gilydd.


To all the young people who joined us on this incredible journey, whether it was your first time away from home or your hundredth, you have truly shown bravery, resilience, and a spirit of adventure that will stay with you for a lifetime. Well done, adventurers! 🌟🌿


I’r holl bobl ifanc a ymunodd â ni ar y daith anhygoel hon, boed y tro cyntaf i chi oddi cartref neu’ch canfed, rydych chi wedi dangos dewrder, gwytnwch, ac ysbryd o antur a fydd yn aros gyda chi am oes. Da iawn, anturiaethwyr!
195 views

Comentarios


bottom of page