Menu Scroll

Public Consultation

Dear Parent/Carer,

As you are aware, due to increasing pressure on pupil numbers, the Local Authority has secured funding for an additional 30 pupil places in the school. We are required by Welsh Government to begin a period of public consultation on the long term increase of pupil numbers, and this consultation period will now begin today (04.09.18).

We will be holding drop-in sessions at Ysgol y Gogarth,on Wednesday 12th September at 1.30 pm and 4.00pm for anyone who would like more information about the proposal and to ask any questions that you may have.

The full Consultation Document and response form are available at www.conwy.gov.uk/educationconsultations or hard copies can be requested from addysg@conwy.gov.uk or 01492 575082. All responses should be returned by 1pm on Tuesday October 16th.

Catherine Webster
Principal Educational Psychologist/Service Manager ALN
Education Services
Social Care and Education Services
Conwy County Borough Council
E-Mail: catherine.webster@conwy.gov.uk

Ymgynghoriad Cyhoeddus

Annwyl Riant/Gofalwr,

Fel y byddwch yn ymwybodol, oherwydd y pwysau cynyddol ar nifer y disgyblion, mae’r Awdurdod Lleol wedi cael arian ar gyfer lle i 30 disgybl ychwanegol yn yr ysgol. Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn angenrheidiol i ni gychwyn cyfnod o ymgynghori cyhoeddus ar y cynnydd tymor hir, a bydd yr ymgynghoriad hwn yn cychwyn heddiw (04.09.18).

Byddwn yn cynnal sesiwn galw heibio yn Ysgol y Gogarth, ar bnawn Mercher, 12 Medi am 1.30 p.m. a 4.00 p.m. ar gyfer unrhyw un a hoffai fwy o wybodaeth ynghylch y cynnig a gofyn cwestiynau.

Mae’r Ddogfen Ymgynghori llawn a’r ffurflen ymateb ar gael ar www.conwy.gov.uk/educationconsultations neu gellir gofyn am gopïau caled o addysg@conwy.gov.uk neu ffonio 01492 575082. Dylid anfon pob ymateb i mewn erbyn 1 p.m., 16 Hydref.

Catherine Webster
Prif Seicolegydd Addysgol/Rheolwraig Gwasanaeth ADY
Gwasanaethau Addysg
Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol ac Addysg
Cyngor Bwrdeistref Sirol
E-Bost: catherine.webster@conwy.gov.uk