Menu Scroll

GweithgareddauRydym yn gwahodd rhieni a gofalwyr i’r ysgol yn rheolaidd i fwynhau boreau coffi, gweithdai a hyfforddiant. Mae croeso cynnes i bawb bob amser. Diolch yn fawr iawn i bawb am ddod i’r ysgol a chefnogi ein gweithgareddau.

Bore Coffi

Fe wnaethom gynnal ein bore coffi cyntaf ar 4 Medi, a daeth llawer o bobl ynghyd. Roedd yn gyfle i sgwrsio gyda rhieni eraill yn dilyn gwyliau’r haf.

Tîm y Gwasanaeth Anabledd Dysgu Plant a Phobl Ifanc (CALDS)

Ddydd Iau, 1 Hydref, daeth Helena Tallon (Uwch Seicolegydd Clinigol) sy’n gweithio gyda’r Gwasanaeth Anabledd Dysgu Plant a Phobl Ifanc (CALDS) i ymuno â ni yn ein bore coffi.

Roedd Helena am ddysgu mwy am brofiadau rhieni sy’n gofalu am blant ag anableddau dysgu, ac roedd yn awyddus i wybod sut y gall y gwasanaeth gynnig mwy o gymorth i rieni.

Coffee with CALDS

Bore Technoleg

Ddydd Llun, 9 Tachwedd, fe wnaethom gynnal ein bore technoleg cyntaf. Roedd yn gyfle i rieni a gofalwyr archwilio a chwarae gyda’r technolegau sydd ar gael i’r disgyblion yn yr ysgol. Daeth criw da iawn o bobl ynghyd! Cawsant eu cyflwyno i dechnoleg 3D, Raspberry Pi, switsys a ‘Purple mash’ ymhlith eraill. Diolch yn fawr i bawb am ddod.

ict morning
ict morning

Cyngor ar Bopeth (CAB)

Brynhawn Mercher, 18 Tachwedd, daeth Sandy a Jayne o Gyngor ar Bopeth a Moneywise i’r ysgol. Diolch yn fawr i chi am alw draw! Rydym yn gobeithio y byddwch yn dod eto’n fuan.

CAB

Crossroads - Gwasanaeth Gofal Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru

Diolch yn fawr iawn i Evie a ddaeth i’r ysgol ddydd Iau, 24 Tachwedd, i esbonio ei rôl fel cydlynydd plant Crossroads Conwy, ac i esgluro sut y mae’r gwasanaeth yn cynnig cymorth i deuluoedd. Hoffwn ddiolch i bawb am ddod.

Ein sesiwn ffitrwydd hwyliog cyntaf gydag Emily o ffitrwydd CTC

Fe wnaethom fwynhau sesiwn wych heddiw, ddydd Iau, 26 Tachwedd! Cawsom llawer o hwyl gydag Emily wrth i ni gael ein cyflwyno i’r hwla-hŵps â phwysau a Zumba. Diolch yn fawr iawn i’r rhieni a ddaeth i’r sesiwn, edrychwn ymlaen i’ch gweld eto’r wythnos nesaf!

hoola

Gwasanaeth Anabledd Dysgu Plant a Phobl Ifanc (CALDS) a’r Tîm Iaith a Lleferydd

Ddydd Mercher, 2 Rhagfyr, roedd yn bleser croesawu Helena Tallon a Patrick Howells o CALDS atom unwaith eto i sgwrsio gyda rhieni a thrafod sut y gellid gwella eu gwasanaethau o safbwynt y rhieini, yn ogystal ag awgrymu gwasanaethau a syniadau eraill a fyddai’n ddefnyddiol i deuluoedd. Roedd Fiona Lloyd a Fiona Luff, Therapyddion Iaith a Lleferydd, a Claire Huws, Therapydd Iaith a Lleferydd cynorthwyol, hefyd yn y sesiwn er mwyn cyflwyno eu hunain i’r rhieni ac esbonio beth yw eu rolau a sut y mae pawb yn cysylltu a’i gilydd. Diolch i bawb am ddod!

354

Crefftau’r Nadolig yn Nosbarth Syberi

Gwahoddwyd Rhieni plant Dosbarth Syberi i’r ysgol ddydd Llun, 14 Rhagfyr, i gael hwyl gyda’u plant wrth greu llawer o wahanol grefftau hardd ar gyfer y Nadolig. Roedd pawb wedi mwynhau yng nghanol y gliter!

Syberi xmas

Cyflwyniad i’r llyfr PODD

Ddydd Llun, 11 Ionawr 2016 gwahoddwyd Rhieni a Gofalwyr i’r ysgol i gael eu cyflwyno i’r llyfr PODD. Roedd yn gyfle i ymgyfarwyddo a holi cwestiynau a gweld sut y gellir cefnogi cyfathrebu eu plentyn drwy ddefnyddio’r llyfr PODD.

pod

Gweithdy sefydliad MAKATON

Ar 18 a 19 Ionawr fe wnaethom gynnal gweithdy sefydliad MAKATON deuddydd o hyd ar gyfer grŵp bach o rieni a gweithwyr proffesiynol. Debs Pollard oedd ein tiwtor gwych ac fe wnaeth AFASIC ddarparu’r llyfrau gwaith. Roedd yn ddeuddydd rhagorol!