Menu Scroll

Dweud eich dweudRydym yn gwahodd rhieni a gofalwyr i’r ysgol yn rheolaidd i gymryd rhan mewn gweithgareddau gyda’u plant, sesiynau hyfforddiant, gwybodaeth neu godi ymwybyddiaeth. Rydym yn gofyn am adborth gan rieni ar ôl pob digwyddiad er mwyn i ni gael gwybod a wnaethoch fwynhau neu sut y gallwn wella’r sesiynau. Mae eich sylwadau yn bwysig i’r ysgol.

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Gweld sylwadau rhieni:

document1

Cynhaliwyd ein bore coffi cyntaf ar 4 Medi. Gwahoddwyd rhieni a gofalwyr i sgwrsio gyda’i gilydd ac i gyfarfod Angharad Williams er mwyn iddi esbonio ei swydd newydd yn yr ysgol fel swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd a’r Gymuned yn Ysgol y Gogarth.

Ddydd Iau, 1 Hydref, gwahoddwyd Rhieni a Gofalwyr i gyfarfod Helena Tallon sy’n gweithio gyda’r Gwasanaeth Anabledd Dysgu Plant a Phobl Ifanc (CALDS), cyn iddynt gael eu tywys o amgylch "Llys Gogarth" ein sefydliad preswyl.

Cynhaliwyd bore TGCh i rieni ar 9 Tachwedd. Roedd yn gyfle i gyflwyno pynciau aml-gyfryngau prosesu geiriau ac E-ddiogelwch yr ysgol gyfan, ynghyd â chyfle i weld a chwarae gyda’r dechnoleg a ddefnyddir gan eu plant yn yr ysgol.

Gwahoddwyd rhieni i glywed am ‘Crossroads’, sef gwasanaeth Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru. Daeth Evie Roberts, cydlynydd gofal plant Conwy i esbonio sut y gallai’r gwasanaeth gefnogi teuluoedd plant Ysgol y Gogarth.

Dydd Iau llawn hwyl! Gwahoddwyd rhieni a gofalwyr i sesiynau ffitrwydd hwyliog wythnosol a chyflwyniadau i raglen HENRY (Iechyd, Ymarfer corff, Maeth ar gyfer y rhai ifanc iawn).

Cynhaliwyd ail sesiwn gyda CALDS, a daeth Patrick, cydweithiwr Helena, i ymuno â hi, roedd y ddau wrth law i drafod cwestiynau a chynnig atebion. Yn dilyn cyflwyniad y tîm CALDS, daeth y tîm Therapi Iaith a Lleferydd (SaLT) i ymuno â ni: Fiona Lloyd, Therapydd Iaith a Lleferydd, Fiona Luff Therapydd Iaith a Lleferydd, sydd hefyd yn arbenigo mewn Bwydo a llyncu a Claire Huws, Therapydd Iaith a Lleferydd cynorthwyol.

Gwahoddwyd rhieni plant Dosbarth Syberi i fwynhau bore llawn hwyl a gliter wrth greu crefftau’r Nadolig gyda’u plant. Roedd yn fore hyfryd.

Gwahoddwyd Rhieni a Gofalwyr i’r ysgol i gael eu cyflwyno i’r llyfr PODD. Roedd yn gyfle iddynt ymgyfarwyddo a holi cwestiynau a gweld sut y gellir cefnogi cyfathrebu eu plentyn drwy ddefnyddio’r llyfr PODD.