Menu Scroll

Prydau YsgolMae’r Gwasanaeth Prydau Ysgol yn gweithredu polisi “Bwyta’n Iach” ac adlewyrchir hyn yn y bwydlenni. Cynigir amrywiaeth eang o brydau poeth ac oer bob dydd yn yr ystafell fwyta.

  • Disgwylir i bob disgybl dalu am eu prydau ac eithrio’r rheini sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim neu sy’n dod â’u brechdanau /cinio eu hunain

  • Mae ffurflenni cais ar gyfer prydau ysgol am ddim ar gael yn yr ysgol – rhaid adnewyddu’r rhain yn flynyddol

  • Caiff prisiau prydau ysgol eu pennu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a gallant newid yn dibynnu ar gynnydd mewn TAW, er enghraifft
  • Dylid talu am brydau ysgol ymlaen llaw bob dydd Llun – a fyddech cystal â rhoi’r arian mewn amlen wedi’i selio gan nodi enw’r disgybl, dosbarth a’r swm ar flaen yr amlen

  • Dylid gwneud sieciau yn daladwy i Ysgol y Gogarth

  • Gall disgyblion sy’n dymuno dod â’u cinio eu hunain fwyta yn yr ystafell fwyta. Ni chaniateir poteli gwydr a gofynnwn i chi beidio â rhoi diodydd pefriog i’ch plentyn. Dylech hefyd ystyried yn ofalus pa eitemau rydych yn eu cynnwys y bocsys bwyd gan nad oes oergell ar gael i’w cadw

I gael mwy o wybodaeth am brydau ysgol dilynwch y cysylltiad isod:-

Conwy County School Meal Service

I weld y fwydlen bresennol, gweler isod:-