Menu Scroll

Gweithdrefn Cau mewn ArgyfwngSnow

Dim ond penaethiaid, sydd â gwybodaeth fanwl am sefyllfa eu hysgolion, sydd â’r hawl i wneud y penderfyniad i gau ysgol, neu’i chau yn rhannol, a hynny mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Llywodraethwyr lle bo hynny’n bosibl. Dylai’r penderfyniad fod yn seiliedig ar fynediad i wasanaethau hanfodol (gwres, dŵr, ac ati), lefelau staffio, diogelwch o ran cludiant, a diogelwch y safle.

Yn ystod tywydd garw, weithiau bydd yn rhaid i ysgolion gau am y diwrnod er lles diogelwch pawb. Ar foreau o’r fath dylai rhieni wrando ar orsaf radio Heart FM i gael manylion am yr ysgolion sydd yn cau a /neu edrych ar wefan yr Awdurdod Lleol am restr o’r ysgolion sydd wedi cadarnhau eu bod am gau y diwrnod hwnnw.

Bydd yr ysgol hefyd yn gwneud pob ymdrech i anfon neges destun at rieni ynglŷn ag unrhyw benderfyniad i gau’r ysgol ... cadwch lygad ar eich ffonau os gwelwch yn dda.


Conwy County Council School Closures Website