Menu Scroll

Crynodeb o’r defnydd a gynlluniwyd o’r Grant Datblygu Disgyblion 2018-19

(Y Grant Amddifadedd Disgyblion yn flaenorol)
Mae’r Grant Datblygu Disgyblion yn cael ei ddyrannu i ysgolion i’w ddefnyddio er mwyn gwella canlyniadau dysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim a Phlant sy’n Derbyn Gofal. Ei nod yw rhoi cymorth i ddisgyblion oresgyn y rhwystrau ychwanegol sy’n atal dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig rhag gwireddu eu potensial llawn.

Yn Ysgol y Gogarth rydym yn bwriadu defnyddio ein dyraniad Grant Datblygu Disgyblion i gyflawni’r canlynol:-  • Hybu Ymgysylltiad â Theuluoedd a’r Gymuned drwy ariannu cydlynydd i arwain gwahanol weithgareddau, gan gynnwys sesiynau ‘Dysgu gyda’n Gilydd’ ac i adolygu effaith drwy ystyried Buddsoddwyr mewn Teuluoedd Cymru

  • Rhoi cymorth i ddisgyblion gael cyfleoedd dysgu cynhwysol

  • Rhoi cymorth i ddisgyblion oresgyn rhwystrau ymddygiad sy’n eu hatal rhag dysgu drwy ddatblygu a gweithredu ein Model Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol ac ymyriadau yn seiliedig ar chwarae

  • Rhoi cymorth i ddisgyblion oresgyn rhwystrau cyfathrebu sy’n eu hatal rhag dysgu drwy ddarparu cymorth iaith a chyfathrebu

  • Galluogi disgyblion i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd drwy gymryd rhan mewn ymyriadau wedi’u targedu a’u gwerthuso a gwell asesiadau

  • Darparu cymorth synhwyraidd priodol drwy asesiadau safonol, a fydd yn sail i gynlluniau unigol ar gyfer disgyblion sy’n wynebu rhwystrau synhwyraidd sy’n eu hatal rhag dysgu
Datganiad Grant Amddifadedd Disgyblion Ysgol y Gogarth

Pwrpas y Grant Amddifadedd Disgyblion yw gwella canlyniadau addysgol disgyblion o deuluoedd incwm isel a disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim. Disgwylir i ysgolion wneud y mwyaf o’r arian hwn drwy gyflwyno strategaethau cynaliadwy a fydd yn arwain yn fuan at well canlyniadau i ddisgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.

Fel ysgol, rydym yn awyddus i ddysgu oddi wrth yr arfer gorau yng Nghymru a thu hwnt drwy:

1. Gynllunio ymyriadau sy’n canolbwyntio ar wella cyrhaeddiad disgyblion o gefndiroedd difreintiedig, monitro cynnydd disgyblion yn rheolaidd a gwerthuso effaith yr ymyriadau.

2. Integreiddio cynlluniau ar gyfer gwneud defnydd effeithiol o’r Grant Amddifadedd Disgyblion yng Nghynllun Datblygu’r Ysgol, gan sicrhau eu bod yn seiliedig ar dystiolaeth dda a’u cynnwys fel rhan o strategaeth ysgol gyfan.

3. Cydbwyso strategaethau ysgol gyfan ag ymyriadau a dargedwyd er mwyn sicrhau bod yr holl ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn elwa fel unigolion, ac ar yr un pryd, bod yr ysgol gyfan yn datblygu ei gallu i gefnogi pob dysgwr i gyrraedd eu potensial llawn.

Yn 2016-17 cyfanswm y Grant Amddifadedd Disgyblion a ddyrannwyd i Ysgol y Gogarth oedd £73,953.

Mae gan Ysgol y Gogarth gynllun cynhwysfawr, a gytunwyd gan GwE ac Awdurdod Lleol Conwy ac a gaiff ei fonitro ganddynt, i hyrwyddo disgwyliadau uchel o ran cyflawniad a chynnydd ac i ddileu rhwystrau sy’n atal disgyblion sy’n gymwys i dderbyn yr arian hwn rhag dysgu.

Rydym wedi defnyddio’r arian sydd ar gael er mwyn:

1. Gwella’r defnydd arloesol a’r mynediad at strategaethau Cyfathrebu Amgen ac Estynedig a Thechnoleg Gynorthwyol ar gyfer disgyblion sydd ag Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog ac anghenion cyfathrebu cymhleth.

2. Gwella cyrhaeddiad a datblygu’r defnydd o’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

3. Adolygu a datblygu’r strategaethau a ddefnyddir i gynnwys rhieni a theuluoedd ym mhrofiad dysgu a datblygiad eu plentyn.

4. Helpu ein disgyblion i ddeall, dysgu ac ennill sgiliau digonol i’w galluogi i reoli eu hymddygiad gan eu galluogi i gael gwell mynediad at y cwricwlwm, bywyd yr ysgol a’r gymuned ehangach

Nid yw’n briodol i’r ysgol gyhoeddi cynllun manwl gan y gallai hyn olygu bod modd adnabod disgyblion unigol.