Menu Scroll

Crynodeb o’r defnydd a gynlluniwyd o’r Grant Datblygu Disgyblion 2019-20

(Y Grant Amddifadedd Disgyblion yn flaenorol)
Mae’r Grant Datblygu Disgyblion yn cael ei ddyrannu i ysgolion i’w ddefnyddio er mwyn gwella canlyniadau dysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim a Phlant sy’n Derbyn Gofal. Ei nod yw rhoi cymorth i ddisgyblion oresgyn y rhwystrau ychwanegol sy’n atal dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig rhag gwireddu eu potensial llawn.

Yn Ysgol y Gogarth rydym yn bwriadu defnyddio ein dyraniad grant i gyflawni’r canlynol:-

  Crynodeb o'r Cynllun Grant Dysgu Proffesiynol 2019-20:
 • Ymestyn ac ymgorffori dealltwriaeth addysgeg o'r model DR ICE trwy'r OTP / OTAP / ITP: ar lefel ysgol a rhanbarthol
 • Sicrhau bod athrawon a chynorthwywyr addysgu yn cymryd rhan mewn dysgu proffesiynol gan ganolbwyntio ar weithredu'r Cwricwlwm ar gyfer Cymru
 • Athrawon a TA’s i gydweithio ar weithgareddau ymchwil weithredol gan adlewyrchu ar ddatblygu dealltwriaeth addysgeg

  Crynodeb o'r Cynllun Grant Gwella Addysg 2019-20:
 • Parhau i ymwneud â chymedroli allanol Llythrennedd, Rhifedd a DCF
 • Datblygu'r dull triad hyfforddi cymheiriaid i wella addysgu a dysgu
 • Ymgorffori'r Rhaglen SYMUD yn y dosbarthiadau peilot trwy ddatblygu sgiliau a chymhwysedd staff wrth asesu a gweithredu
 • Arweinyddiaeth a Hyfforddiant: datblygu dull arweinyddiaeth gydweithredol a dosbarthedig trwy ddatblygu arweinwyr canol
 • Datblygu'r Cwricwlwm: datblygu darpariaeth trwy adolygu ac addasu'r cwricwlwm yng ngoleuni'r Cwricwlwm Drafft ar gyfer Cymru 2022
 • Cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol i'r tîm ABA
 • Cyfleoedd Dysgu Proffesiynol i athrawon: Cwricwlwm i Gymru a blaenoriaethau cytunedig eraill

  Crynodeb Cynllun Grant Datblygu Disgyblion 2019-20
 • Ymgysylltu â Theuluoedd a Chymunedau: Hyrwyddo a chefnogi ymgysylltiad teulu a chymuned
 • Cefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol i hyrwyddo a hwyluso gweithrediad PBS effeithiol: hyrwyddo hunanreoleiddio ymddygiad ac ymgysylltu'n gadarnhaol â dysgu
 • Cefnogi disgyblion i gyrraedd eu potensial trwy ddulliau amgen: cymorth iaith, cyfathrebu a dysgu
 • Cefnogi disgyblion i gyrraedd eu potensial trwy ymestyn proffilio disgyblion i gynnwys proffiliau synhwyraidd a darpariaeth sy'n adlewyrchu'r rhain yn well
 • Cefnogi disgyblion i gyrraedd eu potensial trwy hyrwyddo cynhwysiant yn yr ysgol a'r tu allan iddi
 • Dysgu Meistrolaeth: darparu cyfleoedd i ymgysylltu â rhaglenni dysgu effeithiol a strwythuredig, gan ddatblygu sgiliau a gwybodaeth y gellir eu cyffredinoli i bob maes dysgu
 • Cefnogi disgyblion i gyrraedd eu potensial trwy gefnogi rhaglenni datblygu modur mân a gros dosbarth
Datganiad Grant Amddifadedd Disgyblion Ysgol y Gogarth

Pwrpas y Grant Amddifadedd Disgyblion yw gwella canlyniadau addysgol disgyblion o deuluoedd incwm isel a disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim. Disgwylir i ysgolion wneud y mwyaf o’r arian hwn drwy gyflwyno strategaethau cynaliadwy a fydd yn arwain yn fuan at well canlyniadau i ddisgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.

Fel ysgol, rydym yn awyddus i ddysgu oddi wrth yr arfer gorau yng Nghymru a thu hwnt drwy:

1. Gynllunio ymyriadau sy’n canolbwyntio ar wella cyrhaeddiad disgyblion o gefndiroedd difreintiedig, monitro cynnydd disgyblion yn rheolaidd a gwerthuso effaith yr ymyriadau.

2. Integreiddio cynlluniau ar gyfer gwneud defnydd effeithiol o’r Grant Amddifadedd Disgyblion yng Nghynllun Datblygu’r Ysgol, gan sicrhau eu bod yn seiliedig ar dystiolaeth dda a’u cynnwys fel rhan o strategaeth ysgol gyfan.

3. Cydbwyso strategaethau ysgol gyfan ag ymyriadau a dargedwyd er mwyn sicrhau bod yr holl ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn elwa fel unigolion, ac ar yr un pryd, bod yr ysgol gyfan yn datblygu ei gallu i gefnogi pob dysgwr i gyrraedd eu potensial llawn.

Yn 2016-17 cyfanswm y Grant Amddifadedd Disgyblion a ddyrannwyd i Ysgol y Gogarth oedd £73,953.

Mae gan Ysgol y Gogarth gynllun cynhwysfawr, a gytunwyd gan GwE ac Awdurdod Lleol Conwy ac a gaiff ei fonitro ganddynt, i hyrwyddo disgwyliadau uchel o ran cyflawniad a chynnydd ac i ddileu rhwystrau sy’n atal disgyblion sy’n gymwys i dderbyn yr arian hwn rhag dysgu.

Rydym wedi defnyddio’r arian sydd ar gael er mwyn:

1. Gwella’r defnydd arloesol a’r mynediad at strategaethau Cyfathrebu Amgen ac Estynedig a Thechnoleg Gynorthwyol ar gyfer disgyblion sydd ag Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog ac anghenion cyfathrebu cymhleth.

2. Gwella cyrhaeddiad a datblygu’r defnydd o’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

3. Adolygu a datblygu’r strategaethau a ddefnyddir i gynnwys rhieni a theuluoedd ym mhrofiad dysgu a datblygiad eu plentyn.

4. Helpu ein disgyblion i ddeall, dysgu ac ennill sgiliau digonol i’w galluogi i reoli eu hymddygiad gan eu galluogi i gael gwell mynediad at y cwricwlwm, bywyd yr ysgol a’r gymuned ehangach

Nid yw’n briodol i’r ysgol gyhoeddi cynllun manwl gan y gallai hyn olygu bod modd adnabod disgyblion unigol.