Menu Scroll

Absenoldeb DisgyblionRydym yn gofyn i ddisgyblion fod yn brydlon bob amser gan y bydd disgyblion sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael eu nodi fel absenoldebau anawdurdodedig ar gofrestr yr ysgol. Mae absenoldeb awdurdodedig yn cynnwys absenoldeb oherwydd rhesymau meddygol, deintyddol, profedigaeth neu unrhyw amgylchiadau teuluoedd eraill gan gynnwys gwyliau. Ystyrir pob absenoldeb arall yn anawdurdodedig.

Rydym yn gofyn i rieni geisio trefnu gwyliau yn ystod gwyliau swyddogol yr ysgol. Os nad yw hyn yn bosibl, mae ffurflen wyliau ar gael o swyddfa’r ysgol. Gall y Pennaeth roi caniatâd i blant fynd gyda’u perthnasau ar wyliau yn ystod y tymor am hyd at 10 diwrnod mewn blwyddyn academaidd. Ystyrir unrhyw absenoldeb oherwydd gwyliau am gyfnod hwy na 10 diwrnod gwaith yn absenoldeb anawdurdodedig, oni bai y derbyniwyd cymeradwyaeth y Corff Llywodraethu mewn amgylchiadau eithriadol.

Rhaid i ni roi cyfrif swyddogol am absenoldeb pob disgybl. A fyddech cystal â rhoi gwybod i’r ysgol (Mrs Kim Roberts – 01492 860077) ar fore cyntaf absenoldeb eich plentyn er mwyn i ni wybod fod eich plentyn yn ddiogel a pham ei fod yn absennol. A fyddech cystal ag anfon nodyn i’r ysgol ar ôl pob absenoldeb.