Menu Scroll
Cymwysterau a Achrediadau

Bagloriaeth Cymru

Rydym wedi dechrau dysgu ‘Tystysgrif Her’ Bagloriaeth Cymru Cyd-bwyllgor Addysg Cymru ar y Lefel Sylfaen er mis Medi 2015. Mae hyn mewn ymateb i grŵp bach o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 4 sy’n gweithio uwchlaw Lefel ‘Llwybr Mynediad’ ac y nodwyd y byddent yn gallu elwa ar gwricwlwm mwy heriol, lefel uwch, a fydd yn arwain at gymhwyster. Cwrs dwy flynedd yn hon. Mae’n cynnwys pedair uned, sef: Menter a Chyflogadwyaeth; Dinasyddiaeth Fyd-eang; Her Gymunedol a Phrosiect Unigol. Mae’r Dystysgrif Her yn cyfateb i TGAU.

Cyd-bwyllgor Addysg Cymru (CBAC)

Mae CBAC yn fwrdd arholi sy’n darparu cymwysterau ac asesiadau arholiadau ar gyfer ysgolion. Rydym yn cynnig amrywiaeth o unedau Llwybrau/Lefelau Mynediad sy’n darparu fframwaith ar gyfer myfyrwyr i sicrhau canlyniadau dysgu, ni waeth sut y cânt eu hasesu. Dewiswyd y bwrdd arholi hwn yn ofalus gan ei fod yn cynnig y manteision a ganlyn i’n myfyrwyr:-

 • caiff myfyrwyr eu cydnabod am gwblhau pob uned yn ogystal â’r cymhwyster yn ei gyfanrwydd, drwy ddyfarnu credydau
 • gellir cyfuno unedau i greu rhaglenni gwaith sydd wedi’u haddasu ar gyfer anghenion dysgwyr unigol
 • gellir cyflwyno tystiolaeth asesu o’r rhaglenni gwaith integredig ac ar adegau addas yn ystod y cwrs
 • maent yn hybu cynnydd drwy Fynediad 1, 2 a 3 ac ymlaen at Lefel 1

Y meysydd pwnc sydd ar gael ar hyn o bryd yw:-

 • Saesneg Ychwanegol
 • Y Celfyddydau Creadigol, y Cyfryngau a Pherfformio
 • Byw’n Iach a Ffitrwydd
 • Dyniaethau
 • TGCh
 • Byw’n Annibynnol
 • Mathemateg
 • Datblygiad Personol a Chymdeithasol
 • Cynnydd Personol
 • Paratoi ar gyfer Gwaith
 • Gwyddoniaeth Heddiw
 • Cymraeg
 • Cymraeg fel Ail Iaith
Rydym hefyd yn cynnig cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru CBAC i ddisgyblion 16+ a gysylltir â rhaglen o diwtorialau mewn sgiliau sylfaenol ar gyfer grwpiau bach. Cefnogir y rhain gan gwrs diagnostig arlein y BKSB. Gall myfyrwyr ennill cymwysterau mewn Cyfathrebu a Chymwyso Rhif ar Lefel Mynediad a Lefel 1.

Dyfarniadau Uned AQA

Yn yr adran Alwedigaethol, bydd myfyrwyr yn ennill achrediadau mewn unedau gwaith ar sail cymhwysedd mewn ystod eang o feysydd. Er enghraifft; Defnyddio Strimiwr, Gosod Brics Sylfaenol, Gofal Cwsmeriaid mewn Caffi.

ASDAN

Mae ASDAN yn cynnig dewis eang o raglenni cwricwlwm yn seiliedig ar weithgareddau y gellir eu defnyddio gyda dysgwyr sy’n gweithio ar lefelau gwahanol. Mae’r rhaglenni hyn yn fwy hyblyg na chymwysterau ac yn cynnig dulliau dychmygus o ddatblygu, cofnodi a rhoi tystysgrifau i gofnodi cyflawniadau pobl ifanc.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig unedau Tuag at Annibyniaeth a Her Pontio. Gallwch gael mwy o wybodaeth am yr unedau hyn drwy ddilyn y cysylltiad a ganlyn:-

https://www.asdan.org.uk/courses/programmes