Menu Scroll

Cymorth Ymddygiad CadarnhaolDadansoddi Ymddygiad Cymhwysol (ABA)

Yn Ysgol y Gogarth, rydym weithiau’n defnyddio Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol (ABA) er mwyn helpu’r disgyblion i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gymryd rhan llawn ym mywyd yr ysgol, y cartref a’r gymuned.

Deall a Gwella Ymddygiad
Weithiau bydd plant yn ymddwyn mewn ffordd sy’n herio’r pobl o’u cwmpas. Mae’r tîm ABA yn cynnal dadansoddiad ymarferol i ddeall pam y mae plentyn yn ymddwyn yn heriol. Pan fyddwn yn gwybod beth yn union mae’r plentyn yn ceisio ei gyfathrebu, gallwn ddysgu dulliau mwy addas iddo ofyn am bethau. Byddwn yn cefnogi’r plentyn wrth iddo ddysgu i ymdopi â sefyllfaoedd rhwystredig ac anodd. Rydym yn ceisio rhoi’r sgiliau a hyder sydd eu hangen ar y disgyblion er mwyn iddynt nodi a chyfathrebu eu hanghenion personol.

Y Cyfnod Sylfaen
Rydym yn gweithio’n agos gydag athrawon y Cyfnod Sylfaen er mwyn cynllunio cwricwlwm unigol ar gyfer plant ag awtistiaeth ac anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu. Rydym yn defnyddio cyfarwyddyd profion arwahanol (DTI) i ddysgu sgiliau fel cyfathrebu, iaith, dynwared, chwarae a sgiliau cymdeithasol, a sgiliau academaidd cynnar.

Cefnogi pob myfyriwr ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD)
Mae myfyrwyr ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig yn wynebu heriau unigryw wrth ddysgu a chyfathrebu. Mae’r tîm ABA yn helpu’r athrawon i gynllunio rhaglenni cwricwlwm ac ymddygiad sy’n addas ar gyfer pob plentyn. Gallwn addasu’r cwricwlwm cenedlaethol i’w wneud yn fwy hygyrch i fyfyrwyr ag ASD, a hefyd bwysleisio sgiliau byw defnyddiol, a sgiliau cymdeithasol a chymunedol. Ymhlith rhai o’r technegau a ddefnyddir gennym mae Cyfarwyddyd Uniongyrchol, DTI a Dadansoddi Tasg.