Menu Scroll

E-ddiogelwchCredwn fod y rhyngrwyd yn rhan hanfodol o fywyd yr 21ain ganrif a bod ganddi le gwerthfawr yn addysg ein disgyblion. Ein dyletswydd fel ysgol yw darparu mynediad o ansawdd i’r Rhyngrwyd i’n disgyblion fel rhan o’u profiad dysgu. Fel ysgol rydym yn cydnabod fod e-ddiogelwch yn cynnwys technolegau’r Rhyngrwyd a chyfathrebu electronig, fel ffonau symudol yn ogystal ag offer cydweithio ac argraffu personol, a dyna pam fod gennym e-Bolisi yn hytrach na Pholisi Diogelwch Rhyngrwyd.

Rydym hefyd yn cydnabod fod e-ddiogelwch yn amlygu’r angen i addysgu disgyblion ynglŷn â’r manteision a risgiau sydd ynghlwm â defnyddio technoleg yn ogystal â’n cyfrifoldeb i ddarparu trefniadau diogelwch. Mae angen i ni sicrhau bod pob defnyddiwr yn ymwybodol o e-ddiogelwch a’u cynorthwyo i reoli eu profiad ar-lein. Mae gan bob athro sy’n defnyddio TGCh yn yr ystafell ddosbarth ddyletswydd i sicrhau bod disgyblion yn cael eu hatgoffa am ymddygiad priodol yn rheolaidd.

Mae ein hysgol yn ymwybodol fod rhywfaint o’r wybodaeth sydd ar y rhyngrwyd yn anaddas ar gyfer ein disgyblion a bod angen i ni gael polisi e-ddiogelwch y mae pob aelod staff yn ei ddeall ac yn ei ddilyn. Mae’r polisi yn diffinio’r defnydd priodol a derbyniol o’r rhyngrwyd gan staff a disgyblion ac mae copi ar gael drwy glicio ar y tab Polisïau ar y wefan hon.


Laptops