Menu Scroll

Polisi Derbyn



Bydd yr ysgol yn derbyn plentyn yn yr adran feithrin ar ddechrau’r flwyddyn ysgol os yw’r plentyn wedi cael ei ben-blwydd yn 3 oed cyn neu erbyn Awst 31ain yn y flwyddyn galendr honno. Cynigir lle llawn amser i’r plentyn ar ddechrau’r flwyddyn ysgol a fydd yn dilyn ei ben-blwydd yn 4 oed cyn neu erbyn Awst 31ain yn y flwyddyn galendr honno. (Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i blentyn gael addysg llawn amser yn yr ysgol o ddechrau’r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn 5 oed.)

Mae gan bob disgybl yn Ysgol y Gogarth anghenion dysgu ychwanegol. Bydd gan y mwyafrif Ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig cyn iddynt ddechrau’r ysgol ond weithiau bydd plentyn yng nghanol y broses o gael datganiad ac mewn achosion o’r fath gallwn ddarparu lle yn yr ysgol tra bo’r asesiad aml-broffesiynol yn cael ei gynnal.

Gellir cyfeirio plant i Ysgol y Gogarth ar unrhyw gyfnod yn eu haddysg h.y. yn ystod y flwyddyn feithrin neu hyd at Flwyddyn 14 (lle bo hynny’n briodol). Fel rheol, bydd yr Awdurdod Addysg Lleol (AALl) yn awgrymu bod rhieni yn ymweld â’r ysgol pan fydd y Datganiad ymron â’i gwblhau.

AGan fod datganiadau disgyblion yn cael eu cwblhau ar hyd y flwyddyn rydym yn ceisio derbyn disgyblion yn ôl yr angen. Dim ond os bydd yr ysgol yn eithriadol o lawn y byddwn yn gofyn i rieni aros tan fis Medi i gael lle.
Llys Gogarth 4