Menu Scroll

Llywodraethwyr yr YsgolMae’r Corff Llywodraethu yn rhoi cefnogaeth weithredol i’r Pennaeth a staff yr ysgol i gyflawni nodau ac amcanion yr ysgol gan geisio gwella safonau ar draws y cwricwlwm yn barhaus.

Mae gan bob Llywodraethwr gyfrifoldeb penodol ac maent yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd.

Gellir cysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr (Mr Dave Rowley) drwy’r ysgol.

Aelodau Corff Llywodraethu presennol yr ysgol yw:-

Dave Rowley Governor

Mr Dave Rowley - LEA Representative (Cadeirydd Llywodraethwyr)

Ymddeolais o Heddlu Gogledd Cymru yn 1996 ac rwyf wedi bod yn “wirfoddolwr” llawn amser ers hynny.

Roeddwn yn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol John Bright nes i mi ymddeol yn 2012 ar ôl bron i 20 mlynedd fel Llywodraethwr.
Rwyf yn aelod o Bartneriaeth Datblygu Llandudno a Chadeirydd Pwyllgor Rheoli Ffair Nadolig Llandudno (Is-bwyllgor). Rwyf wedi bod yn gysylltiedig â Chanolfan Gymunedol lewyrchus Hen Ysgol Llanrhos fel “Rheolwr y Prosiect Adnewyddu” ac yna fel “Gweinyddwr”.

Rwyf hefyd yn Gadeirydd Annibynnol Pwyllgor Grantiau Esgobaethol Llanelwy – sy’n gweinyddu’r holl Grantiau yn yr Esgobaeth.
Cefais fy mhenodi yn Llywodraethwr yr Awdurdod Addysg Lleol yn Ysgol y Gogarth ym mis Ionawr 2009 a’m hethol yn Gadeirydd ar yr adeg hwnnw.Trish Holland

Ms Trish Holland - Llywodraethwr Cymunedol (Is-gadeirydd)

Mae gennyf dros 30 mlynedd o brofiad helaeth o weithio yn y sector gwirfoddol. Rwyf yn arbenigo ym meysydd rheoli ac asesu grantiau, codi arian i elusennau, rheoli prosiectau a digwyddiadau, gwaith ieuenctid, Cwnselydd ChildLine, recriwtio a rheoli staff, paratoi cyllidebau a gweithio o fewn y cyllidebau hynny. Am 15 mlynedd bûm yn gweithio yn y sector codi arian i elusennau gan weithio i sawl elusen genedlaethol fel uwch reolwr. Bûm hefyd yn Gyfarwyddwr elusen fach i blant ag anghenion arbennig yng Nghymru. Rwyf wedi bod yn hunangyflogedig am 11 mlynedd erbyn hyn gan weithio fel Ymgynghorydd yn y sector gwirfoddol a chyhoeddus.
Barbara Wells

Mrs Barbara Wells – Llywodraethwr Cymunedol

Cefais fy ngeni yn Kingston upon Hull yn 1935 a symudais i Fanceinion yng nghanol y 1950au. Cafodd fy merch Lorraine ei geni â Spina Bifida a phan oedd yn 3½ oed dechreuais weithio yn Ysgol Frenhinol y Byddar, Handforth, Swydd Gaer. Arhosais yno am 2 flynedd fel Swyddog Gofal Plant Preswyl â chyfrifoldeb dros 40 o ferched byddar yn eu harddegau.
Pan oedd Lorraine yn ddigon hen i fod yn breswylydd yn Ysgol Arbennig Bethesda yn Cheadle, Swydd Gaer, fe es i weithio yno, unwaith eto fel Swyddog Gofal Plant Preswyl. Arhosais yno nes fod Lorraine yn ddigon hen i ymdopi ar ei phen ei hun ac yna dychwelais i fyd busnes. Mae fy nghefndir ym myd Hysbysebu/Cyllid. Fe wnes i ymddeol ym 1985 a dod i fyw i Landudno. Yn 2005 gofynnwyd i mi ddod yn Llywodraethwr Cymunedol Ysgol y Gogarth, ac rwyf wedi parhau yn y swydd honno hyd heddiw. Rwyf yn mwynhau’r swydd yn fawr iawn a gobeithio fod fy nghyfraniad personol o ryw ddefnydd i’r ysgol ryfeddol hon.Cllr Frank Bradfield

Y Cynghorydd Frank Bradfield – LEA Councillor Governor

Rwyf yn Gynghorydd Tref a Sir sy’n ymgyrchu dros hawliau plant. Rwyf wedi bod yn gysylltiedig â’r gwaith o ad-drefnu elusen “FNF-Both Parents Matter” yng Ngogledd Cymru gan gynorthwyo amryw o rieni nad oes hawl ganddynt i weld eu plant. Rwyf hefyd yn un o sylfaenwyr “Grandparents Apart Wales” ac yn Ymgynghorydd Gwirfoddol gyda Chyngor ar Bopeth.

IAr hyn o bryd rwyf yn Llywodraethwr yn Ysgol y Gogarth ac Ysgol Craig-y-Don, yn aelod o Gyngor Iechyd Cymunedol Gogledd Cymru ac yn Gymrawd y Sefydliad Materion Cymreig.

Yn ogystal â hyn, rwyf yn Gadeirydd Anrhydeddus Amalfi Court Management Ltd ac yn Drysorydd Anrhydeddus Cyfeillion Queens Park ac yn Faer presennol Llandudno.LEA Councillor Governor - To be confirmed

Ian Jones

Mr Ian Jones – Llywodraethwr Cymunedol


Rwyf yn byw yn Llandudno er 1983 ac rwyf wedi bod yn llywodraethwr ysgol am tua 16 mlynedd. Yn gyntaf, roeddwn yn llywodraethwr yn y sector cynradd ac yna yn Ysgol John Bright. Erbyn hyn, rwyf yn hynod o falch i fod ar fwrdd Ysgol y Gogarth, lle gwirioneddol arbennig. Mae gan fy ngwraig a finnau dair merch: astroffisegydd, nyrs mewn uned gofal dwys a myfyrwraig. Yn ystod fy amser hamdden rwyf yn mwynhau dringo mynyddoedd a cherdded, rygbi a charate. Rwyf yn falch o fod yn aelod o dîm Chwilio ac Achub Gwylwyr y Glannau Llandudno fel Technegydd Achub Clogwyni.


Jim Hoey

Mr Jim Hoey - Llywodraethwr Cymunedol


Mike Pearce

Y Cynghorydd Mike Pearce – Llywodraethwr Cymunedol

Treuliais 14 mlynedd yn yr RAF. Yna symudais i’r Alban ac ymuno â’r Gwasanaethau Hamdden. Rwyf wedi bod yn Llywodraethwr yn Ysgol y Gogarth am 9 mlynedd a hefyd yn Ysgol John Bright. Rwyf wedi bod yn Gynghorydd Tref am dros 20 mlynedd ac roeddwn yn Faer Tref Llandudno yn 2002. Rwyf hefyd yn gwirfoddoli yn Venue Cymru, ac yn aelod o Bwyllgor Swae Fictoraidd Llandudno a’r Rotari.

Teacher symbol

Miss Tania Williams – Athrawes Lywodraethwr

Gwybodaeth i'w dilyn.Mr Mike Ruane – Athro Lywodraethwr

Gwybodaeth i'w dilyn.


To be confirmed – Staff Lywodraethwr

Information to follow.
Adrian Dowling

Mr Adrian Dowling – Rhiant Lywodraethwr

Rwyf yn Awdiolegydd Teclynnau Clywed wrth fy ngalwedigaeth. Rwyf wedi bod yn rhiant lywodraethwr yn yr ysgol am dros 9 mlynedd. Rwyf yn feiciwr brwd ac yn aelod o Glwb Beicio Llandrillo-yn-Rhos. Rwyf yn falch iawn o fod yn llywodraethwr yn Ysgol y Gogarth ac yn hapus iawn i gefnogi’r ysgol gan fod gennyf ddiddordeb arbennig mewn awtistiaeth.

Edward Bateman

Mr Edward Bateman – Rhiant Lywodraethwr

Gwybodaeth i'w dilyn.

Gwen Ryan

Mrs Gwen Ryan – Rhiant Lywodraethwr

Rwyf wedi cael y fraint o fod yn Rhiant Lywodraethwr yn Ysgol y Gogarth am 4 blynedd. Mae fy merch Anna yn 14 oed a dechreuodd yn Ysgol y Gogarth yn 2009. Mae ganddi ddiagnosis o awtistiaeth yn ogystal ag anawsterau dysgu difrifol ac oedi difrifol mewn datblygu iaith.

Rwyf wedi bod yn gysylltiedig â sawl elusen gan gynnwys Afasic Cymru ac ar hyn o bryd rwyf yn gadeirydd Cymdeithas Rhieni, Staff a Chyfeillion yr ysgol. Fel Rhiant Lywodraethwr, credaf mai fy swyddogaeth yw cynrychioli rhieni plant sydd â phob math o anableddau a chefnogi’r ysgol ym mha bynnag ffordd y gallaf. Rwyf yn nyrs a bydwraig gymwysedig ac ar ôl gweithio yn Ysbyty’r Brifysgol yng Nghaerdydd, rwyf bellach yn gweithio yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Nathan Buxton

Mr Nathan Buxton – Rhiant Lywodraethwr


Roy Darby

Mr Roy Darby – Rhiant Lywodraethwr

Cefais fy ethol yn Rhiant Lywodraethwr ym mis Hydref 2014, swydd ddadlennol sydd yn rhoi boddhad mawr i mi. Rwyf hefyd yn aelod o sawl is-bwyllgor gan gynnwys iechyd a diogelwch, a Bwrdd Rheoli Llys Gogarth. Mae Alistair, ein mab 12 oed, wedi bod yn ddisgybl yn Ysgol y Gogarth er ei fod yn 4 oed. Mae gan Alastair barlys yr ymennydd, parlys pedwar aelod, a chyflwr epileptig ac mae arno angen gofal llawn amser gan fy ngwraig Pauline a finnau, ei ofalwyr llawn amser. Ar ôl ymdrin â pharlys yr ymennydd a materion yn ymwneud ag anabledd am 30 mlynedd mae gennyf empathi â phobl nad ydynt yn cerdded a phobl ag anableddau dwys a lluosog a byddaf bob amser yn gwneud fy ngorau i’w cefnogi.

Credaf y byddwch yn cael allan o fywyd yr hyn y byddwch yn fodlon ei roi i mewn ac rwyf yn edrych ar fywyd fel ‘proses o ddysgu’ (dydych chi byth yn rhy hen i ddysgu!) … ac nid oes dim lle gwell i roi’r athroniaeth honno ar waith nag Ysgol y Gogarth. Rwyf yn mwynhau garddio (wel ...torri’r glaswellt), y theatr a cherddoriaeth o ‘Mozart i’r Sex Pistols’....a llawer o gerddoriaeth ‘Soul’, yn ogystal â’m harwyr mawr, tîm pêl-droed Lerpwl a’r Beatles.