Menu Scroll

Ein GwobrauWelsh Government

Ysgol Arloesi

Mae Ysgol y Gogarth yn falch o gael ein dewis gan Lywodraeth Gymru fel Ysgol Arloesi sy'n canolbwyntio ar ddylunio a datblygu'r cwricwlwm. Mi fydd yr ysgol yn cyfrannu'n benodol at y broses o ddylunio'r Maes Dysgu a Phrofiad ar gyfer Gwyddoniaeth a Thechnoleg.
Autism Accreditation Logo small

Achrediad Awtistiaeth

Ysgol y Gogarth yw’r ysgol arbennig a gynhelir gyntaf yng Nghymru i gael yr Achrediad Awtistiaeth. Mae Achrediad Awtistiaeth yn rhaglen sicrhau ansawdd sy’n ymwneud yn benodol ag awtistiaeth ac fe’i darperir gan y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol ar gyfer dros 300 o sefydliadau ar draws y Deyrnas Unedig a’r byd. Cenhadaeth Achrediad Awtistiaeth yw gwella ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer pobl ag anhwylder sbectrwm awtistig drwy ddarparu fframwaith systematig ar gyfer adolygu a datblygu parhaus a sicrhau bod gwasanaethau Achrededig yn dangos eu bod yn bodloni meini prawf sefydledig.
ActiveMark Award small

MarcActif Cymru

Dyfernir MarcActif i ysgolion er mwyn cydnabod Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol o safon uchel ac mae’n dathlu llwyddiant disgyblion yn yr ysgol a’r gymuned chwaraeon ehangach.
Darllenwch fwy...
Quality Award small

Marc Safon Sgiliau Sylfaenol

TMae’r Marc Safon yn cydnabod safonau gofynnol wrth ddysgu llythrennedd a rhifedd. Bydd llwyddo i ennill y wobr hon fel rheol yn deillio o bartneriaeth agos rhwng yr asiantaeth, yr awdurdod lleol a’r ysgolion.
Healthy Schools Logo small

Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru

Mae ysgol sy’n hybu iechyd yn hybu a diogelu iechyd corfforol, meddyliol a chymdeithasol a lles ei chymuned drwy gymryd camau cadarnhaol ym meysydd polisi, cynllunio strategol a datblygiad staff.
Darllenwch fwy...
iNet Logo small

iNet

Mae Rhwydweithio Rhyngwladol i Weddnewid Addysg (International Networking for Educational Transformation neu iNet) yn gweithio gydag ysgolion a sefydliadau i weddnewid addysg drwy rannu arfer da a mentergarwch.
Darllenwch fwy...
International School Award Small

Ysgol Ryngwladol

Mae Gwobr yr Ysgol Ryngwladol yn gynllun achredu sy’n cydnabod gwaith rhyngwladol yn seiliedig ar y cwricwlwm. Mae’n annog cysylltiadau ag ysgolion sy’n bartneriaid dros y môr a dysgu pobl ifanc am y byd o’u cwmpas gan annog dinasyddiaeth fyd-eang
Darllenwch fwy...
Eco  School Award small

Eco-Sgolion

Mae Eco-Sgolion, rhaglen ryngwladol y Sefydliad Addysg Amgylcheddol, yn annog myfyrwyr i ymwneud â materion datblygu cynaliadwy drwy ddulliau dysgu hwyliog sy’n rhoi pwyslais ar weithredu.
Darllenwch fwy...
Careers Wales Logo small

Marc Gyrfa Cymru

Mae Marc Gyrfa Cymru: Gwella Ansawdd yn Barhaus yn achredu sefydliadau sydd wedi dangos bod ganddynt weithdrefnau gweithredol i sicrhau gwelliant parhaus o ran canlyniadau eu dysgwyr.
Darllenwch fwy...
Lead Creative School

Ysgol Creadigol Arweiniol

Nod y Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol yw hybu ffyrdd newydd o weithio mewn ysgolion, gan roi cyfle i ysgol ddatblygu rhaglen ddysgu arloesol a phwrpasol sydd â’r nod o wella ansawdd addysgu a dysgu.
Read more ...